Všeobecné obchodné podmienky

Úvod Info

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

www.ip-uniview.sk

TYGOR TRADE, s.r.o. (ďalej „VOP“)

platné od 25. 05. 2018

 

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA

a)     Tieto Všeobecné Obchodné Podmienky (VOP) upravujú vzťah medzi firmou TYGOR TRADE, s.r.o. a kupujúcim.

 

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. 

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. 
  
Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi. 
  
Podnikateľom sa rozumie:

·         osoba zapísaná v obchodnom registri,

·         osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

·         osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

·         osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov. 

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a dokument spôsob dopravy, a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. 

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Faktúru obsahujúcu základné údaje zmluvy dostane Kupujúci v tlačenej forme v balíku s tovarom, prípadne elektronickou formou v podobe pdf dokumentu po predchádzajúcom vyžiadaním e-mailom alebo telefonicky. Kupujúci s týmto súhlasí. 

 

b) Všetky dodávky tovaru a služieb podliehajú VOP. Kupujúci prijíma platnosť obchodných podmienok odberom tovaru alebo služieb u predávajúceho a týmto aktom pre neho vstupujú v platnosť.

 

c) VOP sú dostupné na internetovej stránke www.ip-uniview.sk a v sídle distribútora

 

d) Kupujúci pri zahájení obchodných vzťahov pri kúpe tovaru značky Uniview predkladá predávajúcemu informácie o svojom podnikateľskom oprávnení a o svojej právnej subjektivite (výpis z obchodného registru, kópie živnostenského listu a číslo občianskeho preukazu u fyzických osôb, osvedčenie o registrácii platcu dane, kópiu licencie na prevádzkovanie technickej služby) a je povinný tieto údaje priebežne aktualizovať.

 

e) Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou  spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami ŽSR zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení a zákonom číslo 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

VYMEDZENIE POJMOV

 

Bezpečnostná politika - je súhrn zákonov predpisov, nariadení a pravidiel, podľa ktorých sa chráni, distribuuje a riadi  prístup  k informáciám.  Bezpečnostná  politika  stanovuje  spôsob a vykonáva opatrenia pre ochranu skutočností. Pre vzťah medzi subjektom a objektom predstavuje súhrn pravidiel, predpisov a nariadení,  podľa ktorých určuje vzájomné pôsobenie. Súčasťou bezpečnostnej politiky je i personálna  bezpečnosť

 

Bezpečnostný pracovník - je subjekt určený vedúcim organizácie k obhospodarovaniu prevádzkových systémov určených pre ochranu a spracúvanie osobných informácii. Vykonáva kontroly v oblasti dodržiavania zásad  manipulácie,  ukladania,  spracovania,  prenášania  a  archivovania osobných informácii

 

Dotknutá osoba  – každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

 

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí. 

 

Osobný údaj - osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu a ich význam treba chrániť pred zneužitím, poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením

 

Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

Spotrebiteľská zmluva – je  každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ.

 

Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.

 

Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami.

 

 

CENY TOVARU

a) Ceny tovaru v cenníku sú uvedené na internetovej stránke www.ip-uniview.sk, alebo ich môže zákazník dostať na vyžiadanie emailom.

b) Ceny sa môžu meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia na základe denných zmien kurzov, nákupných podmienok, dostupnosti tovaru, apod.

 

OBJEDNÁVANIE TOVARU

 

a) Objednávku možno doručiť osobne, poštou, internetovým obchodom alebo emailom. V prípade telefonickej objednávky môže Distribútor požadovať jej písomnú formu, prípadne potvrdenie emailom.

 

b) Na objednávke je potrebné uviesť skladové číslo objednaného tovaru, množstvo, požadovaný termín dodania, spôsob dopravy a kontaktnú osobu. V prípade neuvedenia termínu dodania, bude tovar dodaný v najskoršom možnom termíne. Pri neuvedenom spôsobe dopravy si vyhradzujeme právo na určenie spôsobu dopravy.

 

c) Zákazník je si vedomý zodpovednosti a možných následkov plynúcich zo zneužitia pridelených mien a hesiel pre vstup do internetového obchodu.

 

d) Distribútor môže na objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu poskytnúť rôzne výhody (zľavy, darčeky, doprava zdarma, …).

 

e) Pri objednávke špecifického tovaru môže Distribútor požadovať od Zákazníka zálohu vo výške min. 30% z ceny tovaru. V prípade, že Zákazník tento tovar neprevezme, bude mu vystavená faktúra storno poplatku vo výške zaplatenej zálohy a zaplatená záloha bude použitá ako úhrada tejto faktúry.

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

V súlade s ustanovením § 7 odst. 1 písm. a) 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

 

a)     tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b)     dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c)      tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je jej predmetom dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy prostredníctvom písomnej formy alebo iným spôsobom, z ktorého jednoznačne vyplynie vôľa spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy a vie doložiť akým spôsobom a kedy tak urobil. Spotrebiteľ môže odstúpenie od zmluvy zaslať v listinnej forme na adresu predávajúceho uvedenú v čl. I týchto Obchodných podmienok alebo prostredníctvom emailu na emailovú adresu predávajúceho obchod@kameryshop.sk. Spotrebiteľ je povinný v odstúpení od zmluvy uviesť číslo objednávky, svoje kontaktné údaje a  v prípade, ak ide o odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe, spotrebiteľ je povinný odstúpenie od zmluvy podpísať.

V prípade, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, je povinný znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa ustanovenia § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, vrátane nákladov vynaložených na vrátenie tovaru, ktorý nie je možné, vzhľadom na jeho povahu,  vrátiť predávajúcemu prostredníctvom pošty. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu prevádzkovateľa internetového obchodu alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru na adrese: IP-UNIVIEW.SK

                    TYGOR TRADE s.r.o.

                    Zámocká 3

                    811 01  Bratislava

 

Lehota podľa predchádzajúceho odstavca sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odovzdaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa  predchádzajúcej vety pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. 

 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A REKLAMÁCIA

 

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia  tovaru kupujúcim. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

 

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

V prípade ak:

a)     sa jedná o  vadu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať  výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je vždy oprávnený namiesto odstránenia  vady vymeniť  vadný  tovar za  bezvadný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti

b)    sa jedná o  vadu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť

c)     sa jedná o  inú neodstrániteľnú vadu, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru

d)    sa jedná o  vadu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú  vadu po oprave alebo pre väčší počet  vád vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť

 

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za  vady tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s  konaním alebo opomenutím kupujúceho alebo tretej osoby, ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť.

 

Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim, prípadne faktúry. Pre účely preukázanie je potrebné uviesť číslo  objednávky a faktúry, prípadne faktúry. Kupujúci uplatní reklamáciu tovaru prostredníctvom písomnej reklamácie alebo iným spôsobom, z ktorého je možné jednoznačne určiť identifikačné údaje kupujúceho (meno, priezvisko a adresa resp. názov a sídlo firmy), kontakt na kupujúceho (e-mail resp. tel. číslo), označenie reklamovaného tovaru, dôvod reklamácie, navrhovaný spôsob vybavenia reklamácie (v prípade odstúpenia od zmluvy je potrebné uviesť číslo účtu a kód banky, kde bude vrátená platba) a číslo objednávky resp. faktúry súvisiacej s reklamovaným tovarom.

 

Kupujúci je povinný zaslať reklamáciu na adresu predávajúceho, uvedenú v týchto Obchodných podmienok, spolu s reklamovaným tovarom. 

 

Predávajúci sa zaväzuje  podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Predávajúci vydá o vybavení reklamácie písomný doklad, ktorý zašle kupujúcemu v lehote určenej v predchádzajúcej vete. V prípade, ak predávajúci nevybaví reklamáciu do 30 dní odo dňa jej uplatnenia, má kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.  

 

V prípade, ak predávajúci vyhodnotí reklamáciu ako oprávnenú, predávajúci vybaví reklamáciu spôsobom, ktorý navrhol kupujúci. 

 

V prípade, ak predávajúci vybaví reklamáciu zamietnutím,  predávajúci zašle reklamovaný tovar na náklady kupujúceho na adresu, ktorú uviedol  kupujúci v reklamačnom formulári.

 

V prípade, ak ide o reklamáciu uplatnenú kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ, do 12 mesiacov od kúpy tovaru, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

 

Ak predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ, po 12 mesiacoch od kúpy tovaru, predávajúci je povinný informovať spotrebiteľa o tom, komu možno zaslať tovar na odborné posúdenie.

 

V prípade nesprávne uplatnenej reklamácie predávajúci vyzve kupujúceho na opravu chýb v reklamácii, pričom lehota na vybavenie reklamácie začne predávajúcemu plynúť odo dňa opravenia chýb v reklamácii zo strany kupujúceho.

 

FINANČNÉ PODMIENKY

 

Všetky ceny tovarov  sú uvedené  na internetovej stránke www.ip-uniview.sk. V cene tovaru uvedenej na webstránke predávajúceho nie sú zahrnuté náklady na doručenie tovaru kupujúcemu (poštovné). Ku konečnej cene  objednaného tovaru bude fakturované poštovné.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu  cenu tovaru uvedenú na webstránke predávajúceho  navýšenú o poštovné v zmysle tohto článku.

 

DOKLADY

a) Dodací list – je súčasťou dodávky a je na ňom uvedené množstvo a druh tovaru a záručná lehota.

 

b) Záručný list – ak si to druh tovaru vyžaduje, tak súčasťou dodávky je aj záručný list, ktorý obsahuje výrobné čísla tovaru

c) Záručné a Reklamačné podmienky – viď RMA podmienky

 

d)Faktúra – štandardne vystavujeme faktúru, ktorá obsahuje všetky zákonné náležitosti poskytnuté kupujúcim. Faktúra sa odovzdáva pri osobnom odbere tovaru alebo sa posiela spolu s tovarom.

 

SPÄTNÝ ODBER ELEKTRONICKÉHO ODPADU

a) Podľa § 54a ods. 14 a § 54c zákona 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. zabezpečuje predávajúci spätný odber elektronického odpadu.

 

b) Predávajúci zabezpečí od kupujúceho spätný odber elektronického odpadu u tovaru, ktorý kupujúci nakúpil od predávajúceho. Elektronický odpad musí mať charakter uceleného zariadenia.

 

ZHROMAŽĎOVANIE INFORMÁCIÍ O UŽÍVATEĽOCH, OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, podpisom Zmluvy alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, v prípade služby registrácie domény tiež dátum narodenia a číslo identifikačného dokladu sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Užívateľ, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením Zmluvy na základe žiadosti Užívateľa v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)     

 

Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Poskytovateľom a ich použitie na fakturačné účely, registráciu domény a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou Službou, vrátane neskoršej komunikácie s Užívateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Poskytovateľa, pre účely ponúkania Služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing). Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.

 

Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený  v týchto VOP a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedenom v  týchto VOP, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Užívateľom dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi.

 

Poskytovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej Služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak. V takom prípade je však Poskytovateľ povinný v zmluvnom vzťahu s treťou osobou dohodnúť ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov, a zároveň je v Zmluve povinný informovať Užívateľa, že poskytnutie osobných údajov tretej osobe je nevyhnutné pre plnenie Zmluvy a v opačnom prípade nie je možné Službu poskytnúť. Pre tieto účely je nevyhnutné, aby Poskytovateľ získal od Užívateľa súhlas. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov – zákona č. 18/2018 Z.z..

 

Poskytovateľ nemá oprávnenie zasahovať do obsahu internetových prezentácií Užívateľa, ani oprávnenie na monitorovanie alebo odkladanie elektronickej pošty Užívateľa, s výnimkou vykonávania pravidelnej zálohovacej činnosti pre Užívateľa na základe jeho Objednávky.

 

Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Užívateľa, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových, databázových a poštových súborov Užívateľa pred ich stratou, poškodením alebo zničením.

Poskytovateľ vystupuje vo vzťahu k zákazníkom Užívateľa v pozícii Sprostredkovateľa podľa ustanovenia čl. 28 GDPR . Z tohto dôvodu sa Zmluva medzi Poskytovateľom a Užívateľom riadi nasledovným: 

-       Poskytovateľ nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa bez predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu Užívateľa. V prípade písomného súhlasu Užívateľa je Poskytovateľ tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve alebo inom právnom úkone povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v tejto Zmluve, pričom zodpovednosť voči Užívateľovi nesie Poskytovateľ, ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.

-       Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len pre účely poskytovania Služieb.

-       Poskytovateľ spracúva osobné údaje po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy medzi ním a Užívateľom.

-       Poskytovateľ spracúva osobné údaje v identickom rozsahu, v akom ich spracúva Užívateľ.

-       Dotknutými osobami sú zákazníci Užívateľa.

 

Poskytovateľ je oprávnený vykonávať s osobnými údajmi iba spracovateľské operácie nevyhnutné na splnenie účelu spracúvania, a to najmä: získavanie, zhromažďovanie, uchovávanie a likvidáciu.

 

Poskytovateľ je povinný spracúvať osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, aby bolo možné dosiahnuť účel spracúvania a len v súlade s podmienkami tohto článku VOP, prípadne písomnými pokynmi Užívateľa, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, Poskytovateľ je pri takom prenose povinný oznámiť Užívateľovi túto požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejného záujmu.

 

Poskytovateľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.

 

Poskytovateľ vyhlasuje že zaručuje bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, pričom pri prijímaní technických a organizačných opatrení za účelom zabezpečenia ochrany práv a ochrany osobných údajov zákazníkov Užívateľa najmä pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou alebo neoprávneným poskytnutím prenášaných osobných údajov, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávneným prístupom, bral do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov, rizika, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť ochrany osobných údajov a ich závažnosť.

Poskytovateľ je povinný neposkytnúť osobné údaje tretím osobám, nepoužiť osobné údaje na iný než dohodnutý účel, nezneužiť pre svoj prospech alebo prospech tretej osoby a nenakladať s osobnými údajmi v rozpore s týmto článkom VOP. Poskytovateľ a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch získaných o zákazníkoch Užívateľa. Osobné údaje nesmú využiť pre osobnú potrebu, nesmú ich zverejniť, poskytnúť ani sprístupniť. Túto mlčanlivosť sa zaväzujú zachovať aj po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy. Poskytovateľ zodpovedá za to, že mlčanlivosť budú zachovávať aj jeho zamestnanci a iné nimi poverené osoby, ako aj prípadní externí spolupracovníci.

 

Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu zákazníkov Užívateľa len počas nevyhnutnej doby na dosiahnutie účelu spracúvania. Poskytovateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností Užívateľa reagovať na žiadosti zákazníkov Užívateľa pri výkone ich práv podľa ustanovení kapitoly III GDPR , vrátane oznámenia Užívateľa o každej písomnej žiadosti o prístup, ktoré boli doručené Poskytovateľovi v súvislosti s povinnosťami Užívateľa podľa GDPR, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a iných súvisiacich predpisov.

 

Poskytovateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností podľa ustanovení čl. 32 až 36 GDPR, a to:

-       zabezpečiť bezpečnosť spracúvania;

-       oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov a dotknutým osobám, ak je to potrebné, akékoľvek porušenie ochrany osobných údajov;

-       v prípade potreby vykonať posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, týkajúce sa vplyvu spracúvania na ochranu osobných údajov;

-       konzultovať s Úradom na ochranu osobných údajov pred uskutočnením akéhokoľvek spracúvania, ak z posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov vyplýva, že toto spracúvanie by viedlo k vysokému riziku v prípade, ak by Užívateľ neprijal opatrenia na zmiernenie tohto rizika.

 

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Užívateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností stanovených v ustanovení čl. 28 GDPR a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany Užívateľa alebo audítora, ktorého poveril Užívateľ. Poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť Užívateľovi, ak podľa názoru Poskytovateľa akýkoľvek pokyn udelený Užívateľom porušuje zákon o ochrane osobných údajov, osobitný predpis alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.

 

Poskytovateľ sa zaväzuje po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy, na základe rozhodnutia Užívateľa vymazať osobné údaje alebo vrátiť osobné údaje Užívateľovi a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.

 

Poskytovateľ v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje Užívateľovi ako dotknutej osobe nasledovné informácie:

Identifikačné údaje Poskytovateľa: TYGOR TRADE, s.r.o., Zámocká 3, 811 01 Bratislava, IČO 46 565 566, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 89518/B; Poskytovateľa je možné kontaktovať na e-mailovej adrese: tygortrade@tygortrade.eu alebo telefonicky na čísle: +421-905-494026;

 

Účel, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov, je uvedený v týchto VOP;

Zoznam osobných údajov je uvedený v týchto VOP;

 

V osobitných prípadoch, ak je pre poskytnutie Služby Poskytovateľom nevyhnutné poskytnúť osobné údaje tretej osobe alebo preniesť osobné údaje do tretej krajiny, poskytne Poskytovateľ o tejto skutočnosti Užívateľovi informáciu.

 

Poskytovateľ uchováva osobné údaje po celú dobu poskytovania Služby. Užívateľ má právo požadovať od Poskytovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov. Užívateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.

 

Poskytnutie osobných údajov uvedených v týchto VOP. Užívateľom je potrebné pre uzavretie Zmluvy a poskytnutie Služby.

Informácie o právach dotknutej osoby – Užívateľa: 

Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba - Užívateľ) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR  nasledovné práva:

-       Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať od Poskytovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám uvedených v týchto VOP.

-       Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

-       Právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:

A)    osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

B)    dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

C)    dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,

D)    osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

E)    je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

F)     sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

-       Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

a)     dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Poskytovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

b)    spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c)     Poskytovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,

d)    dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Poskytovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Poskytovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené. Na základe čl. 19 GDPR  je Poskytovateľ v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Poskytovateľ oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.

 

Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Poskytovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

 

Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR : Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Poskytovateľa alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Poskytovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

Na základe čl. 22 GDPR  má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

 

Na základe čl. 34 GDPR  má dotknutá osoba právo, aby jej Poskytovateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

 

 

Poskytnutie informácií dotknutej osobe

 

Poskytovateľ je povinný  poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl 15 až 22 a čl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Poskytovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Poskytovateľ je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR  povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.

 

Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa bodu 1 do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Poskytovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Poskytovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.

 

Informácie poskytuje Poskytovateľ bezodplatne.

Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Poskytovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

 

Obmedzenie práv dotknutej osoby 

O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov Poskytovateľ informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

a) Distribútor si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné Obchodné Podmienky. Všetky zmeny a ich účinnosť vyhlasuje uverejnením na www.ip-uniview.sk minimálne 30 dní vopred.

 

b) V prípade, že Kupujúci nesúhlasí s novými VOP, môže svoj nesúhlas vyjadriť písomne v lehote do 30 dní od ich zverejnenia. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na vyriešení sporných ustanovení, majú obidve strany právo vypovedať existujúce zmluvy, a to vo výpovednej lehote 30 dní, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom bude výpoveď doručená.

Copyright 2015 - 2024 © ip-uniview.sk